TänkBar Mission

TänkBar1

Problem vi löser

Vi bidrar till att bättre kunna organisera och förstärka alla typer av tankearbeten så att verksamheterna ska få en chans till ett mycket bättre framåtdriv och faktisk styrförmåga.

Via denna länk så kan du se exempel på olika typer av tankearbeten som vi förstärker genom TänkBars metoder, medel och miljöer.

Vårt bidrag är att göra det lättare för grupper av individer – med olika personligheter, professioner och preferenser – att mycket produktivare kunna tänka, lära och samspela.

Och detta blir allt viktigare i spåren av ökad stress och psykisk ohälsa. I en snabbföränderlig tillvaro så är själva formerna för hur man organiserar sina olika tankearbeten sällan anpassade till dagens ökande krav på ett ständigt tankeutbyte mellan mängder av personligheter, professioner, funktionella enheter, organisationer och kulturer.

Vår övertygelse är att det i nya förutsättningar inte fungerar med mer av samma (fler målformuleringar, fler standardmallar, fler mätningar, fler mail, fler möten, fler mobilsamtal) för att hållbart kunna hitta en väg framåt i den ökade komplexiteten.

Istället tror vi på att utgå ifrån hur vi människor faktiskt fungerar och socialiserar och sedan utforma metoder, medel och miljöer som gör det lättare att tänka, lära och samspela.

Vårt know-how är därför att utforma tankestödjande metoder, medel och miljöer som låter mixen av individer se, röra och samlas kring symboler för det som de tänker på tillsammans.

På detta sätt kan vi ge stadga åt gruppers gemensamma varseblivning, avlasta individernas arbetsminnen och ge tankearbeten mycket bättre ramar, resurser, riktning och rytm.

Och det är precis det som vi erbjuder – metoder, medel och miljöer som låter individer och grupper att komma i en bättre form när de ska tänka, lära och samspela.

Gör vi mest nytta för

För verksamheter som verkar i en allt mer mobil multimix av organisationer, professioner och personligheter.

I sammanhang där det är extra viktigt att mycket snabbare, smartare och sinnrikare kunna utveckla arbetsformer (t ex aktivitetsbaserade kontor och projektorganisationer), förstärka mötesplatser (t ex intresseorganisationer och olika mötesplatsleverantörer) och utveckla erbjudanden (t ex konsult-, utbildnings- och serviceorganisationer).

För befattningar och roller som i praktiken leder olika typer av processer för tänkande, lärande och samspel och därför kan ha stor nytta av att lära sig använda TänkBar metodik. Alltså för chefer, projektledare, koordinatorer, processledare, workshopledare, mötesledare, utbildare/lärare, eventproducenter, innovationsledare, verksamhetsutvecklare, designers, konsulter och olika typer av experter som ofta behöver levandegöra och tillgängliggöra kunskap för att den ska komma till nytta (exempelvis analytiker, utredare och handläggare).

Vårt frigörande angreppssätt

För att hållbart och kostnadseffektivt kunna utvinna verksamheters hjärnkraft så odlar vi medvetet ett maker mindset och en hacker habit där vi är duktiga på att skapa nya saker av befintliga delar och att använda det som redan finns på nya sätt.

Via detta angreppssätt kan vi effektivt skapa nya funktioner i exempelvis rum, redskap och rutiner utan att man ska behöva bygga om, omorganisera eller köpa dyra IT-system.

Vi bidrar istället med ett kreativt know-how och smarta komponenter som gör att man kan använda det man redan har på nya sätt för att förstärka sina tankeprocesser och därmed skapa både bättre framåtdriv och bättre styrförmåga i sin verksamhet.

Positiva följdeffekter

När verksamheter får tillgång till TänkBar metodik så ökar chansen att man samtidigt kan minska ett eskalerande överbruk av mail, möten, mallar och mätningar som riskerar att ge både verksamheter och människor en organisatorisk infarkt.

När mixen av individer får en bättre stadga i sin gemensamma varseblivning, avlastning av sina arbetsminnen och bättre ramar, resurser, riktning och rytm i sina tankearbeten så minskar behovet av justerande kommunikationsaktiviteter i möten, mail och mobiler och även användandet av detaljstyrande mallar och mätningar. Man får helt enkelt mer tid och utrymme till att skapa faktiskt värde tillsammans.

Med stöd av TänkBar metodik så kan man alltså uppnå dubbla effekten i samma insats – man kan öka framåtdriv och styrförmåga samtidigt som man minskar mängden kostsamma och genom sin volym hälsovådliga mail, möten, mallar och mätningar.